Məcəllələr

/

ÜMUMİ HİSSƏ

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

I.         GİRİŞ MÜDDƏALARI (1-2)
II.        ŞƏXSLƏR (3-4)
III.      ƏMLAK VƏ ƏŞYA HÜQUQU (5-12)
IV.      ƏQDLƏR (13-16)
V.        MÜDDƏTLƏR (17-18)
VI.      ÖHDƏLİK HÜQUQUNUN ÜMUMİ HİSSƏSİ (19-28) XÜSUSİ HİSSƏ
VII.     MÜQAVİLƏLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLİKLƏR (29-56)
VIII.   QANUNDAN ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLIKLƏR (57-58)
IX.       MÜLKİ HÜQUQ POZUNTULARINDAN (DELİKTLƏRDƏN) ƏMƏLƏ GƏLƏN ÖHDƏLİKLƏR (56-61)
X.        VƏRƏSƏLİK HÜQUQU (62-74)

Ətraflı 

FƏSİLLƏR (Maddələr)

1.       ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-8)
2.       AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VAHİD TORPAQ FONDU (9-11)
3.       KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLAR (12-17)
4.       YAŞAYIŞ MƏNTƏQƏLƏRİNİN TORPAQLARI (18-21)
5.       SƏNAYE, NƏQLİYYAT, RABİTƏ, VƏ DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLAR (22-23)
6.       XÜSUSİ QORUNAN ƏRAZİLƏRİN TORPAQLARI (24-30)
7.       MEŞƏ FONDU, SU FONDU VƏ EHTİYAT FONDU TORPAQLARI (31-33)
8.       TORPAQLARIN MÜHAFİZƏSİ (34-37)
9.       TORPAQ FONDUNUN İSTİFADƏSİ VƏ MÜHAFİZƏSİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ (38-43)
10.    TORPAQLARDAN İSTİFADƏYƏ VƏ ONLARIN MÜHAFİZƏSİNƏ DÖVLƏT NƏZARƏTİ (44-45)
11.    DÖVLƏTİN VƏ BƏLƏDİYYƏNİN TORPAQ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQU (46-47)
12.    HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ SAHƏSİ ÜZƏRİNDƏ HÜQUQLARI (48-55)
13.    TORPAQ SAHƏLƏRİNİN MÜLKİYYƏTƏ, İSTİFADƏYƏ VƏ İCARƏYƏ VERİLMƏSİ (56-69)
14.    TORPAQ SAHƏLƏRİNİN GERİ ALINMASI (70-72)
15.    TORPAQ SAHƏLƏRİ ÜZƏRİNDƏ MÜLKİYYƏT, İSTİFADƏ VƏ İCARƏ HÜQUQLARININ MƏHDUDLAŞDIRILMASI VƏ XİTAMI (73-77)
16.    TORPAQ SAHƏLƏRİ ÜZƏRİNDƏ HÜQUQLARIN DÖVLƏT QEYDİYYATI (78-79)
17.    TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNİN, İSTİFADƏÇİLƏRİNİN VƏ İCARƏÇİLƏRİNİN HÜQUQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ (80-84)
18.    TORPAQ SAHƏLƏRİNİN DÖVRİYYƏSİ (85-93)
19.    TORPAĞIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ TORPAQ HAQQININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI (94-100)
20.    TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİLƏRİNƏ, İSTİFADƏÇİLƏRİNƏ VƏ İCARƏÇİLƏRİNƏ VURULAN ZƏRƏRİN VƏ KƏNDTƏSƏRRÜFATI VƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI İSTEHSALI İTKİLƏRİNİN ÖDƏNİLMƏSİ (101-102)
21.    TORPAQ MÜBAHİSƏLƏRİNİN HƏLLİ (103-108)
22.    TORPAQ QANUNVERİCİLİYİNİN POZULMASINA GÖRƏ MƏSULİYYƏT (109-112)
23.    BEYNƏLXALQ MÜQAVİLƏLƏR (113)

Ətraflı 

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

ÜMUMI HİSSƏ

I.              CİNAYƏT QANUNU (1-2)
II.            CİNAYƏT HAQQINDA (3-8)
III.         CƏZA HAQQINDA (9-10)
IV.         CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ (11-13)
V.            YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ (14)
VI.         TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR (15)

 XÜSUSİ HİSSӘ

VII.       SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (16-17)
VIII.    ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (18-22)
IX.          İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR (23-24)
X.            İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (25-30)
XI.          DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (31-34)
XII.       HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (35)

Ətraflı 

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

1.   ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-2)
2.   NİKAHIN BAĞLANMASI VƏ NİKAHA XİTAM VERİLMƏSİ (3-5)
3.   ƏR-ARVADIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ (6-9)
4.   VALİDEYNLƏRİN VƏ UŞAQLARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ (10-12)
5.   AİLƏ ÜZVLƏRİNİN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ (13-17)
6.   VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLAN UŞAQLARI TƏRBİYƏ FORMALARI (18-20)
7.   AİLƏ QANUNVERİCİLİYİNİN ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏTBİQİ
8.   VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI (21-26)

Ətraflı 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsinə əsasən əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ vardır.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində:

müvafiq hüquq normaları ilə əmək münasibətlərində işçilərin və işəgötürənlərin əmək, sosial, iqtisadi hüquqları və bu hüquqlarla bağlı müvafiq təminatların minimum səviyyəsi;

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ikinci bölməsində nəzərdə tutulan əmək, istirahət, təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnun, habelə digər əsas insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi prinsipləri və qaydaları;

Azərbaycan Respublikasının bağladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyalarına və digər beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq əmək münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi, onlara xitam verilməsi və bu münasibətlərin iştirakçılarının hüquqlarının mühafizəsi sahəsində işçilərin, işəgötürənlərin, habelə müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının hüquqlarını, vəzifələrini tənzim edən normalar təsbit edilir.

Ətraflı 

ÜMUMİ HİSSƏ

BÖLMƏLƏR (Fəsillər)
I.      ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-5)

XÜSUSİ HİSSƏ
II.      İNZİBATİ XƏTALAR (6-24)
III.      İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏRƏ BAXMAQ SƏLAHİYYƏTİ OLAN ORQANLAR (VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏR) (25-26)
IV.      İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (27-30)
V.      İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ İCRAATIN MƏRHƏLƏLƏRİ (31-33)
VI.      İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA İŞLƏR ÜZRƏ QƏRARLARIN İCRASI (34-35)

Ətraflı